| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

Päijät-Hämeen ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön verkosto (PETE)

Page history last edited by Susanna Leimio 4 years, 10 months ago

 

Päijät-Hämeen ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö 

 

 • on koordinoitua paikallista ja seudullista yhteistyötä
 • koordinoidaan sosiaalialan osaamiskeskus Versosta käsin seutukoordinaattorin toimesta
 • on tavoitteellista, aitoa yhteistyötä, jonka tunnussanoja ovat verkostoituminen, jaettu asiantuntijuus, väestötason ehkäisy ja rajapintojen löytäminen
 • rakentuu toiminnallisessa vuorovaikutuksessa Päijät-Hämeen eri alueiden ja niiden toimijoiden kesken.  

 

Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön seutukoordinaatioryhmän muodostavat kuntien toimielinten edustajat, Perusterveydenhuollon yksikön, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän sekä järjestöjen edustajat. Työtä koordinoi seutukoordinaattori Sosiaalialan osaamiskeskus Versossa.

 

Seutukoordinatioryhmän tehtävänä on

 • innostaa, luoda ja ylläpitää yhteistyön edellytyksiä
 • käynnistää ja organisoida yhteisiä strategia- ja visioprosesseja.

 

Kuntaan nimetty ehkäisevän päihdetyön toimielin (523/2015, 5§) vastaa kunnasta tehtävästä ehkäisevästä päihdetyöstä

 

Toimielimen tehtävänä on:

 • huolehtia kunnan päihdeolojen seurannasta ja niitä koskevasta tiedotuksesta;
 • huolehtia siitä, että päihdehaittoja ja niiden vähentämistä koskevaa tietoa tarjotaan yksityisille henkilöille ja koko väestölle;
 • lisätä ja tukea päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamista kaikissa kunnan tehtävissä;
 • esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toimia kunnan hallinnossa, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, sivistys-, liikunta- ja nuorisotoimessa sekä elinkeinotoimessa;
 • huolehtia siitä, että 4 kohdassa tarkoitetut kunnan toimet sovitetaan yhteen poliisin, alkoholilain (1143/1994) ja tupakkalain (693/1976) noudattamisen valvonnan, elinkeinoelämän ja erityisesti ehkäisevään päihdetyöhön osallistuvien yleishyödyllisten yhteisöjen ehkäisevään päihdetyöhön kuuluvien ja sitä tukevien toimien kanssa.

 

Toimielin myös

 • istuttaa muutosten siemeniä ympäristöönsä
 • nostaa esiin niitä paikallisia tarpeita, jotka tarvitsevat seudullista tukea  
 • toteuttaa sovitus asiat

 

Toimintaan vuosien 2010-2016 aikana voit tutustua täällä.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.