| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Johdanto

Page history last edited by Susanna Leimio 6 years, 1 month ago

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015)

Joulukuussa 2015 voimaan tulleen ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain (523/2015) tavoitteena on edistää terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvoa varmistamalla ehkäisevän työn toimintaedellytykset koko maassa sekä tukemalla erityisesti kunnissa ja alueilla tehtävän työn kehittämistä ja tehostamista. ”Laki kokoaa yhteen alkoholin riskikäyttöön, huumausaineiden ja tupakkatuotteiden käyttöön ja rahapelaamiseen liittyvät haitat ja niiden ehkäisyn. Lain piiriin kuuluvat myös kaikki päihtymiseen käytettävät aineet, kuten lääkkeiden väärinkäyttö ja muuntohuumeet sekä sähkösavuke ja muut nikotiinituotteet, joita ei ole määritelty lääkkeiksi.” (Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma, 2015.) Päijät-Hämeessä mielenterveyden edistäminen ja mielenterveysongelmien ehkäisy kuuluvat osaksi ehkäisevän työn suurta kokonaisuutta.

 

Ehkäisevää päihdetyötä ja edistävää mielenterveystyötä tehdään kunnissa ja alueilla. Niissä riskejä ja haittoja ehkäistään kunnan eri hallinnonalueiden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten, kansalaisjärjestöjen, valvonnasta vastaavien ja muiden viranomaisten sekä elinkeinotoimijoiden, kuten esimerkiksi vähittäismyyntipisteiden ja ravintoloiden kanssa. Kunnan asukkaat voidaan ottaa mukaan päihdehaittojen ehkäisyyn. Yhteistyötä voidaan niin ikään tehdä myös kokemusasiantuntijoiden kanssa. (Mt.)  

 

Ehkäisevän päihdetyön laissa säädetään ne toimet, jotka jokaisessa kunnassa tulee vähintään toteuttaa ehkäisevän päihdetyön järjestämiseksi. Muilta osin kunta voi päättää, päihdetilanteensa huomioon ottaen, millä tieteelliseen näyttöön perustuvilla menetelmillä ja hyvillä käytännöillä sekä missä laajuudessa ehkäisevää päihdetyötä käytännössä tehdään. Poliittisilla päättäjillä on mahdollisuus valita, miten kunta haluaa suojata asukkaidensa terveyttä ja millä volyymillä ehkäisevään työhön kunnassa halutaan panostaa perustason lisäksi. (Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma, 2015.)

 

Edistävästä mielenterveystyöstä säädetään Mielenterveyslaissa (14.12.1990/1116)

Edistävästä mielenterveystyöstä säädetään Mielenterveyslaissa (14.12.1990/1116). Sen mukaan ”mielenterveystyöllä tarkoitetaan yksilön psyykkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja persoonallisuuden kasvun edistämistä sekä mielisairauksien ja muiden mielenterveydenhäiriöiden ehkäisemistä, parantamista ja lievittämistä. Lain nojalla mielenterveystyöhön kuuluu myös väestön elinolosuhteiden kehittäminen siten, että elinolosuhteet ehkäisevät ennalta mielenterveydenhäiriöiden syntyä, edistävät mielenterveystyötä ja tukevat mielenterveyspalvelujen järjestämistä.”

 

Ehkäisevän työn painopisteet

Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmassa (2015) todetaan, että ehkäisevä päihdetyö, mutta myös edistävä mielenterveystyö sekä pelihaittojen ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy, voi olla kattavaa, vaikuttavaa ja kustannustehokasta vain, jos työtä tehdään seuraavien painopisteiden mukaisesti:

  • ehkäisevän päihdetyön valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset rakenteet ovat kunnossa
  • haitoista viestitään tutkittuun tietoon perustuen yksilöiden valintojen ja sosiaali- ja terveyspolitiikan tueksi
  • riskikäyttö ja haitat tunnistetaan ja tukea tarjotaan varhaisessa vaiheessa
  • paikallista alkoholi-, tupakka- ja rahapelipolitiikkaa toteutetaan suunnitellusti ja laajassa yhteistyössä
  • haittojen ehkäisyyn panostetaan lähiyhteisöissä
  • ammattilaisilla on riittävästi ehkäisevän päihdetyön osaamista.

 

Ehkäisevää päihdetyötä johdetaan kansallisesti

Ehkäisevää päihdetyötä johdetaan kansallisesti Sosiaali- ja terveysministeriön toimesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tehtävänä on ohjata ja kehittää ehkäisevää päihdetyötä kansallisesti. Maakunta tulee jatkossa huolehtimaan nykyisin aluehallintovirastoille kuuluvasta ehkäisevän päihdetyön alueellisesta ohjauksesta ja tuesta kunnille sekä lisäksi ehkäisevästä päihdetyöstä ehkäisevissä ja korjaavissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Osana sote- ja maakuntauudistusta maakunnalle määritetään tehtävät, joiden mukaisesti se ohjaa alueensa ehkäisevää päihdetyötä, suunnittelee ja kehittää sitä yhteistyössä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa sekä tukee alueensa kuntia ehkäisevän päihdetyön toteuttamisessa ja kehittämisessä. Ehkäisevä päihdetyö kuuluu maakunnassa osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja johtamista. Maakunta sisällyttää ehkäisevän päihdetyön muun muassa osaksi toimintaa ohjaavia suunnitelmia, alueellista hyvinvointikertomusta sekä arvioi ennalta päätösten vaikutuksia päihdehaittoihin väestöryhmittäin. (Tiedä ja toimi, 2017.)

 

>>> Seuraava sivu

>>> Takaisin alkuun

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.