| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

1_2 Kunnissa toimitaan lakia noudattaen

Page history last edited by Susanna Leimio 6 years, 1 month ago

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä: Ehkäisevän päihdetyön toimielin (5§)

 

Ehkäisevän päihdetyönlain 5 §:n mukaan kunnan tulee huolehtia ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista alueellaan ja nimetä kuntaan ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaava toimielin. Toimielin

  • huolehtii kunnan päihdeolojen seurannasta ja niitä koskevasta tiedotuksesta, sekä
  • huolehtii myös siitä, että päihdehaittoja ja niiden vähentämistä koskevaa tietoa tarjotaan yksityisille henkilöille ja koko väestölle
  • lisää ja tukee päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamista kaikissa kunnan tehtävissä
  • esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toimia kunnan hallinnossa, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, sivistys-, liikunta- ja nuorisotoimessa sekä elinkeinotoimessa sekä
  • huolehtii siitä, että 4 kohdassa tarkoitetut kunnan toimet sovitetaan yhteen poliisin, alkoholilain (1143/1994) ja tupakkalain (693/1976) noudattamisen valvonnan, elinkeinoelämän ja erityisesti ehkäisevään päihdetyöhön osallistuvien yleishyödyllisten yhteisöjen ehkäisevään päihdetyöhön kuuluvien ja sitä tukevien toimien kanssa.

 

Kunnan ehkäisevään päihdetyöhön sovelletaan lisäksi, mitä terveydenhuoltolain (1326/2010) 11 ja 12 §:ssä säädetään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä sitä koskevasta suunnittelusta ja raportoinnista.

Laissa (2015, 5 §) mainitaan, että toimielin huolehtii kunnan eri hallinnonalojen tekemästä ehkäisevästä päihdetyöstä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut eriytyivät 1.1.2017 alkaen kunnista (pl. Heinolan kaupunki ja Sysmä), ja sen jälkeen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on järjestänyt ja tuottanut perus- että erikoistason sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja alueen kuntiin, paitsi Heinolan kaupunki ja Sysmä, joissa yhtymä järjestää ja tuottaa vain erikoistason palveluita. Kuntien tehtävänä on edelleen huolehtia omien hallinnonalojensa ehkäisevän päihdetyön toimista, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen huolehtiessaan siitä omalta osaltaan.

 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella lakisääteisen toimielimen ovat nimenneet Hartola, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä. Asikkalassa ja Iitissä toimielimen nimeämisvalmistelut on käynnistetty ja se nimettäneen vuoden 2018 aikana. Kaikissa alueen kunnissa toimii ehkäisevän työn yhdyshenkilö tai koordinaattori, joka edustaa kuntaa seudullisessa koordinaatioryhmässä. Hartolassa, Heinolassa, Iitissä ja Sysmässä toimii lakisääteisen toimielimen lisäksi myös ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön alueverkosto (PETE). Kuntien lakisääteisen ja muun toiminnan rakenne on kuvattu seuraavaan taulukkoon.  

 

Kunta
Toimielin (5 §)           
Yhdyshenkilö             
Alueverkosto       

Asikkala

 

X

 

Hartola

X

X

X

Heinola

X

X

X

Hollola

X

X

 

Iitti

 

X

X

Kärkölä

X

X

 

Lahti

X

X

 

Myrskylä

X

X

 

Orimattila

X

X

 

Padasjoki             

X

X

 

Pukkila

X

X

 

Sysmä

X

X

X

 

Alkoholin, tupakan, huumausaineiden ja rahapelien kysyntään ja saatavuuteen vaikuttavat toimet kuuluvat osaksi paikallista politiikkaa ja strategista suunnittelua; Tavoitteet ja toimenpiteet määritellään osaksi kuntastrategiaa, hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa. Päihdetilannetta sekä toimenpiteitä seurataan vuosittain ja niistä raportoidaan osana hyvinvointikertomusta tai -tilinpäätöstä. Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö sekä pelihaittojen ehkäisy perustuvat käytettävissä olevaan tieteelliseen näyttöön ja hyviin käytäntöihin sekä päihteiden käytön ja siitä aiheutuvien haittojen sekä mielenterveyshäiriöiden ja ongelmien seurantaan hyödyntäen saatavilla olevaa seurantietoa. Toiminnan laatu varmistetaan keräämällä seurantietoa suunnittelun ja arvioinnin pohjaksi.

 

 

>>> Seuraava sivu

>>> Takaisin alkuun

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.