| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

2 Ehkäisevä työ on yhteistyötä

Page history last edited by Susanna Leimio 6 years, 4 months ago

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on ehkäisevää työtä

 • Ehkäisevä työ kuuluu kaikille.
 • Ehkäisevää työtä on terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimet silloin, kun ihmisen elämässä ei tunnisteta tai havaita erityisiä riskejä tai huolia.
 • Kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden rooli edistävän työn tekijänä on merkittävä ja niiden rakenteisiin sisältyykin jo luonnostaan suuri määrä päihde-, mielenterveys- ja pelinongelmilta ehkäiseviä palveluja, toimintoja ja ratkaisuja. Tärkeätä on tunnistaa ne kaikki.

 

Matalan kynnyksen palvelut osana ehkäisevää työtä

 • Kaikki matalan kynnyksen takana olevat palvelut ja toimet ovat ehkäisevää työtä.
 • Riskien varhainen tunnistaminen, niiden puheeksiotto ja hoitoonohjaus tarvittaessa edustavat työtä pienten huolien alueella.
 • Tätä ns. varhaista puuttumista voidaan tehdä sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi myös kunnissa ja järjestöissä, toimialasta tai vastuualueesta riippumatta.

 

Akuutti- ja kriisityö sekä korjavaa työ on ehkäisevää työtä

 • Jos huoli muuttuu ilmeiseksi tai suureksi, tarvitsee ihminen apua välittömästi.
 • Tunnistetut ja tiedossa olevat palvelu- ja hoitopolut ja yhdessä sovitut toimintakäytännöt ovat ehkäisevää työtä.
 • Ehkäisevää työtä ovat myös hyvin toimivat palvelut kunnissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa ennen ongelmia, niiden aikana ja jälkeen.

 

   

Työkalut ja toiminta

Toimijat

Ei huolta:

Työntekijä ei havaitse riskejä asiakkaan elämässä, asiakkaankin mielestä asiat ovat hyvin. 

Terveyden ja
hyvinvoinnin
edistäminen

- Tiedontuotanto

- Suunnitelmallinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

- Koko väestöön kohdistuvat toimenpiteet: Elämänhallintaa ylläpitävien arjen rutiinien harjoittelu, sosiaalisten suhteiden vahvistaminen, harrastukset tai osallisuutta tukeva mielekäs tekeminen, omien voimavarojen ja vahvuuksien löytäminen ja hyödyntäminen, syrjäytymisen ehkäisy, sosiaalinen kuntoutus, työkykyä edistävä toiminta jne.

- Kuntien peruspalvelut, mm. sivistystoimenpalvelut, päivähoito, nuorisotyö, koulut)

- Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut ja erityispalvelut (Hyvinvointikuntayhtymä, kunnat)

- Seurakunnat

Huoli herää: Työntekijän mielessä käy pieni huoli tai ihmettely, jopa toistuvasti. Hänellä on edelleen vahva luottamus omiin auttamismahdollisuuksiinsa. Asiakkaan elämässä on havaittu riski- ja/tai vaaratekijöitä. Matalan kynnyksen
palvelut

- Varhainen tunnistaminen, puheeksiotto ja mini-interventio (mm. Audit C, Audit, 2K-riskipelaamisen varhaisen tunnistamisen työkalu, Nikotiiniriippuvuustesti, testejä ongelmapelaamisen tunnistamiseen)

- (Avoin) ryhmätoiminta

- Tukipistepalvelu

- Nuorten ryhmät

- Verkkopalvelut

- Hoitoprosessin ohella sosiaaliohjausta, suunnitelmallista työtä asiakkaan tilanteen ylläpitämiseksi / kohentamiseksi / kriisiytymisen ehkäisemiseksi yhdessä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa.

- Kolmannen sektorin toimijat, kuten

 • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
 • Suomen Punainen Risti
 • Mannerheimin lastensuojeluliitto
 • 4H-yhdistys
 • Martat
 • Eläkeliitto
 • Vanhempainyhdistykset
 • Lions Club
 • Harrastus- ja urheiluseurat
 • Pelastakaa lapset ry
 • Sosiaalipsykiatrinen säätiö
Tuntuva huoli: Työntekijä kokee kasvavaa huolta asiakkaastaan, tunnistaa lisääntyneen tuen ja kontrollin tarpeen. Asiakkaalla on todettuja ongelmia ja vaaratilanteita. Akuutti- ja kriisiapu - Tuetaan ja edistetään ihmisen psyykkistä , fyysistä ja sosiaalista selviytymistä kriisin kohdatessa.
 • Miete ry
 • Lahden Klubitalo
 • Myllyhoitoklinikka
 • Lahden Elokolo
Suuri Huoli: Työntekijän keinot ovat lopussa ja tilanteeseen on reagoitava välittömästi. Asiakkaalla on todettuja pitkäkestoisia ongelmia ja vaaratilanteita.

Pitkäaikainen tuki ja terapia

- Kriisin jälkeisen hyvinvoinnin varmistamista, jatkosuunnitelmien tekoa, jotta tilanne ei kriisiytyisi uudelleen.

- Hoidon jälkeinen palvelupolku takaisin  päin peruspalveluihin ja matalan kynnyksen palveluihin.

 • FinFami Päijät-Häme
 • Rikosuhripäivystys
 • Pelirajat'on / Sosped-säätiö
 • Avainsäätiö
 • AA / NA / GA -ryhmät
 • Sininauhaliitto

 

 

>>> Seuraava sivu

>>> Takaisin alkuun

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.