| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

3 Tavoitteet vuosille 2018-2021

Page history last edited by Susanna Leimio 6 years, 1 month ago

Kansalliset päihde- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin ehkäisyn tavoitteet vuoteen 2025 mennessä ovat:

 

Alkoholi
 • Alkoholin kokonaiskulutus on alle 10 litraa 100 % alkoholia asukasta kohden (15 vuotta täyttäneet) (THL)
 • Kerralla vähintään 6 alkoholiannosta kerran viikossa tai useammin juovien osuus on 20–64 -vuotiailla alle 10 % (THL, Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus ATH)
 • Kerralla vähintään 6 alkoholiannosta 30 päivän aikana juovien osuus on 15–16 -vuotiaiden joukossa korkeintaan 15 prosenttia (THL, Eurooppalainen koululaistutkimus ESPAD)
Tupakka
 • Alle kahdeksan prosenttia 20–64 -vuotiaista käyttää tupakka- tai nikotiinituotteita (THL, Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus ATH)
 • Lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoiden päivittäinen tupakan, nuuskan ja sähkösavukkeiden käyttö vähenee sekä käytössä näkyvät erot kaventuvat näiden koulutusmuotojen opiskelijoiden välillä (THL, Kouluterveyskysely)
Huumausaineet
 • Viimeisen kuukauden aikana jotain huumausainetta käyttäneiden osuus 15–69 -vuotiaista on korkeintaan kaksi prosenttia (THL, Huumekysely)
Rahapelaaminen
 • Niiden 15–74 -vuotiaiden osuus, joilla on ollut rahapelaamisen aiheuttama ongelma viimeisen 12 kuukauden aikana, on pienempi kuin vuonna 2015 (THL, Suomalaisten rahapelaaminen -kysely)
 • Viikoittainen rahapelejä pelaavien 8. ja 9. luokan oppilaiden osuus on pienempi kuin seitsemän prosenttia (THL, Kouluterveyskysely)

 

Seudulliset tavoitteet vuosille 2018–2021 ovat:

Seudullisista tavoitteista vuosille 2018–2021 on sovittu ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön sekä pelihaittojen ehkäisyn seutukoordinaatioryhmissä yhteistyössä kuntien kanssa. Tavoitteet kumpuavat mm. kuntien hyvinvointikertomuksissa esiinnousseista tarpeista sekä nojaavat edellä lueteltuihin kansallisiin sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän vuosille 2018–2019  laaditussa järjestämissuunnitelmassa mainittuun hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteeseen: ”Päihde- ja mielenterveysongelmien sekä pelaamisen ja lähisuhdeväkivallan esiintyvyys ei ole valtakunnan keskitasoa korkeampi.”

 

 1. Ehkäisevä päihdetyö, pelihaittojen ehkäisy ja edistävä mielenterveystyö toteutuu koordinoituna verkostoyhteistyönä.
 2. Päihde-, mielenterveys- ja pelihaittakysymyksistä on saatavilla tietoa helposti ja riittävästi.
 3. Ammattilaiset tunnistavat päihteisiin, mielenterveyteen ja ongelmapelaamiseen liittyviä riskejä ja haittoja ja osaavat tukea asiakasta varhaisessa vaiheessa.
 4. Kuntien toimet sovitetaan yhteen eri toimijoiden kanssa.
 5. Ehkäisevä työ kuuluu kaikille.

 

Kunnat ja niiden lakisääteiset toimielimet nimeävät kuntakohtaiset ehkäisevän päihdetyön tavoitteet kansallisten ja maakunnallisten tavoitteiden sekä paikallisten, esiinnousseiden ja todennettujen tarpeiden pohjalta, ja arvioivat niiden toteutumista vuosittain. Toimintasuunnitelman pohjana voidaan hyödyntää esimerkiksi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n vuosikelloa sekä muita mahdollisia strategioita ja suunnitelmia.

 

 

>>> Seuraava sivu

>>> Takaisin alkuun

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.