| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

KYSELY EHKÄISEVÄSTÄ TYÖSTÄ

Page history last edited by Silja Wahlsten 10 years, 8 months ago

Mitä päijäthämäläiset ajattelevat ehkäisevästä työstä?

 

Päijät-Hämeen ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö (PETE) toteutti verkkokyselyn, jossa kartoitettiin kuntalaisten ajatuksia ja näkemyksiä ehkäisevästä mielenterveys- ja päihdetyöstä. Kysely oli avoinna vastaajille 16.1.–19.2.2012 ja sitä markkinoitiin Päijät-Hämeen kuntien sivujen kautta, sähköpostitse sekä Facebookin välityksellä. Joissain paikoissa kyselyä oli täytetty asiakkaiden kanssa esim. vastaanottokäynnillä. Vastaajia kertyi yhteensä yli 780. KIITÄMME kaikkia vastaajia ajastanne ja mielipiteestänne! Kaikki Päijät-Hämeen kunnat tulivat edustetuiksi kyselyssä kuntien asukasmäärää mukaillen ja mukana oli myös ulkopaikkapaikkakuntalaisten mielipiteitä. Kyselyyn vastanneista valtaosa oli työikäisiä. Naiset vastasivat kyselyyn miehiä enemmän.

Tuloksista käy ilmi, että päijäthämäläisten päihteiden käyttö liittyy usein tapoihin, rentoutumiseen, stressin ja paineiden poistamiseen sekä hauskanpitoon ja juhlintaan:

”Muodostunut tapa purkaa työstressiä ja kiirettä. Vaihtoehtoisia stressin purkutapoja ei osata tai jakseta etsiä”.

”Kuuluu edustustilaisuuksiin ja saunapalavereihin.”

Yhdeksi juomisen syyksi nähdään vaihtoehdottomuus. Toinen vastaaja taas tuo esille että alkoholin juominen on ”yksi seurustelumuoto oikein käytettynä”.

Työttömyys ja riippuvuus sekä päihteiden käytön liittyvä salliva ja hyväksyvä ilmapiiri nousevat vastauksissa esille.

 

Mielen hyvinvointia ylläpitävinä tekijöinä päijäthämäläiset näkevät perheen ja läheiset ihmissuhteet, positiivisen elämänasenteen ja taloudellisen turvallisuuden. Vastaajien mukaan ehkäisevä työ kannattaa kohdentaa kaikille ikäryhmille, ei pelkästään nuorille. Päijäthämäläisten tämänhetkistä hyvinvointia kuvaa elämästä nauttiminen ja onnellisuus mutta myös väsymys, uupuminen ja stressaantuneisuus nousevat vastauksissa voimakkaasti esille:

”Muodostunut tapa purkaa työstressiä ja kiirettä. Vaihtoehtoisia stressin purkutapoja ei osata/ jakseta etsiä.”

”Tekemättömyys, ei tiedetä mitä elämältä halutaan.”

Vastauksissa nousee esiin juomisen ja mielen hyvinvoinnin keskinäinen yhteys:

”Toki huonohermoisella on enemmän paineita alkoholinkäyttöön kuin henkisesti vahvemmalla. Heillä taas saattaa olla muita syitä läträämiseen, esim. sosiaaliset paineet yms.”

 

Kyselyyn vastanneet toivat esille sen tosiasian, että ehkäisevää työtä ei vielä juuri tunneta tai tiedetä, mikä onkin suuri haaste ehkäisevän työn tekijöille. Ehkäisevän työn merkitystä kaikenikäisten parissa tulee korostaa entistä enemmän tulevaisuudessa. Päijäthämäläiset ajattelevat, että aikaisessa vaiheessa tehdyt ehkäisytoimet ovat hyvä ja kannatettava keino vaikuttaa kuntalaisten arkeen ja juhlaan. Ehkäisevän työn tekeminen mielletään erityisesti paikallisille sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä järjestöille ja sivistystoimen työntekijöille, mutta nähdään silti kaikkien toimijoiden asiana:

”Nuorisotoimi hoitaa omaa tonttiaan, sosiaalitoimi omaansa, seurakunta häärää mukana... Koulukin osallistuu varmaan jotenkin ja poliisi korjaa loput...”

Nuorisotyöntekijöiden tekemää työtä pidetään arvokkaana, sillä nuorten päihteiden käyttökokeilut alkavat yhä aikaisemmin ja tukea tarvitaan monella sektorilla.

 

Kyselyyn vastaajista 91% toivoo tulevaisuudessa päihteiden käyttöä rajoittavampaa suuntaa, kuten yksi vastaaja tuo omin sanoin esiin:

”Suomessa liian salliva/myönteinen suhtautuminen alkoholiin, kuuluu tällä hetkellä niin urheiluun kuin ristiäisiin”.

 

Voit tarkastella tuloksia tarkemmin: EMPT_kysely2012.pdf
Kysymykset 6, 7 ja 9 on kuvattu kahdella tavalla; pylväinä ja sanapilvenä. Siksi ne esiintyvät pdf:ssä kahteen kertaan.

 

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin neljä 20€ arvoista lahjakorttia. Arpaonni suosi

Minna Suvantoa Myrskylästä,

Susanna Niemistä Lahdesta,

Jeremia Sankaria Hartolasta sekä

Orimattilalaista naishenkilöä

 

Onnittelut voittajille!

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.