| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) is a Chrome extension that eliminates the need for endless browser tabs. You can search all your online stuff without any extra effort. And Sidebar was #1 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

HeiPete 2011

Page history last edited by Susanna Leimio-Reijonen 9 years, 6 months ago

Työkokous 17.10.2011 klo 14.30-16, Summa kabinetti, terveyskeskus

Asiat:

1. TERVETULOA! ja PETE ajankohtaista (vs.seutukoordinaattori  Silja Wahlsten esittäytyy)

2. Nuorten mielenterveystalo -projekti; Riikka Mettälä, PHSOTEY

3. Heinolan hyvinvointityöryhmä ja maakunnallinen hyvinvointitiedon tuotanto -työryhmä hyvinvointisuunnitelman ja -kertomuksen tukena (Heli)

4. Kokemuskirjasto Heinolassa 7.11.klo 14-18 (Silja Wahsten)

5. Alkoholiohjelma 2008-2011, toimintasuunnitelma

6. Muut asiat

7. Seuraava verkostotapaaminen keskiviikko 25.1.2012 klo 14-16 Heinolan kaupungin valtuustosali

 

Päätökset ja muut asiat:

1. Ennalta ehkäisevän milenterveystyön seutukoordinaatio -hanke on loppunut syyskuun lopussa. Seutukoordinaatio on vakinaistettu ja Silja Wahlsten on aloittanut lokakuussa Susanna Leimio-Reijosen tilalla Susannan Versossa sijaistamisen ajan. Silja vierailee verkostokokouksissa jatkossakin, jos vain kerkeää. Päijät-Hämeen koordinaatioryhmä kokoontuu säännöllisesti ja Heli Haapala jatkaa Heinolan aluekoordinaattorina. Heinolan omat ikäryhmittäiset työryhmät ovat olleet "kesätauolla" eli tapaamisia ei ole ollut. Nyt mietintään, kuinka virkistettäisiin työryhmien toimintaa jatkossa?

2. Riikka Mettälä kertoi ja esitteli Nuorten mielenterveystalo -projektia, jossa hän on projektityöntekijänä toukokuun loppuun 2012. Projekti on jatkoa Sihti-hankkeelle ja malli on HUS:n. www.mielenterveystalo.fi

Riikka välittää Helille tietoa, miten projekti etenee. Heli tuo tietoa verkostoihin. Riikkaa voi lähestyä kysymyksillä tai tiedoilla osoitteesta: riikka.mettala@phsotey.fi. Samanlainen ns. mielenterveysportaali on rakenteilla myös aikuisten käyttöön (yli 18v.). Tämänkin hankkeen etenemisen tiedottamisesta huolehtii aluekoordinaattori Heli H.

3. Heinolaan on nimetty uuden terveydenhuoltolain (1.5.2011; §11, §12)) edellyttämät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutahot. Terveyden ja hyvinvoinnin johtamista johtaa ja linjaa kaupungin johtajan johtoryhmä. Hyvinvointityöryhmä (terveyden ja hyvinvoinnin ohjausryhmä) ja sen jäsentyöryhmät vastaavat työn operatiivisesta hoitamisesta. Kunnan johto on vastuussa operatiivisesta toiminnasta ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnassa kaikkien toimialojen tehtävä (myöskin yksityisten toimijoiden, järjestöjen, srk:n, yhdistysten jne. tehtävä) Tärkeää on poikkihallinnollinen yhteistyö. Ensimmäinen hyvinvointityöryhmän tapaaminen on 24.10.2011. Heinolasta ollaan mukana myös maakunnallisessa hyvinvointitiedon tuotanto -työryhmässä. Siinä pohditaan, mitä ja miten hyvinvointitietoja haetaan seudullisesti. Työryhmässä mietitään myös yhteisiä seudullisia hyvinvoinnin indikaattoreita. Seudullinen työryhmä tukee aluetyöryhmien toimintaa. Hyvinvointiryhmän alaryhmissä (ns. teemaryhmissä) tullaan hyödyntämään ehkäisevän työn verkoston jäseniä ja jo valmiita työryhmiä, kuten Hei PETEn ikäryhmittäiset työryhmät tai Nuorten Työrengas.  

4. Kokemuskirjasto toteutetaan ehkäisevän päihdetyön viikolla (45) Heinolassa maanantaina 7.11 klo 14-18. "Kirjojen ja kirjastonhoitajien" koulutus on perjantaina 4.11 klo 14-16 Summakabinetissa terveyskeskuksessa. Koulutus on kirjoille pakollista. Käytiin vilkasta keskustelua aiheeseen liittyen. Heli H rekrytoi edelleen kirjoja ja kirjastonhoitajia (ilm. heli.haapala@heinola.fi). Tällä hetkellä kirjoiksi lupautuneita on n. 10. Itä-Hämeeseen tulee lehdistötiedote tapahtumasta viikolla 44 ja julisteita ja esitteitä Kokemuskirjastosta jaetaan verkoston kautta eri tahoille.

5. Päijät-Hämeen yhteinen alkolikumppuunuussopimus on allekirjoitettu 5.9.2011. Lokakuun loppuun mennessä on STM:llä oltava Päijät-Hämeen alkoholiohjelman 2012 toimintasuunnitelma. Myös Heinolan alueelta kootaan yhteen ehkäisevän työn tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet, joihin ollaan sitouduttu. Kumppanuusohjelma edellyttää, että toimintasuunnitelmaa arvioidaan ja siitä tiedotetaan omalla toimialueella. Alkoholiohjelma jatkaa vuodesta 2012 THL:n koordinoimana. Hallitusohjelmaan on 2011 kirjattu Alkoholiohjelman vakiinnuttaminen.

6. Muut: Matti Nieminen toi terveiset terveysliikuntapäiviltä ja esitteli luennoitsija Jarmo Ekmanin tekemää työtä. Edelleen käytiin vilkasta keskustelua ennalta ehkäisevästä työstä ja sen merkityksestä; ikäihmisten päihteiden käytöstä (AUDIT yli 65 v!), liikuntaseurojen ennltaehkäisevästä työstä jne.

7. Seuraava verkostotapaaminen keskiviikkona 25.1.2012 klo 14-16 Heinolan kaupungin valtuustosali.

 

Työkokous 31.5.2011 klo 14-16, kaupungin valtuustosali, valtuustotalo

 

Asiat:

1. Tervetuloa!

2. Alustus tapaamiselle ja hankkeen tämän hetkinen tilanne ja jatko (seutukoordinaattori Susanna Leimio-Reijonen)

3. Työryhmien puheenvuorot: kannaotto/perusteltu puheenvuoro/tiedote/toimenpide-ehdotus ennalta ehkäisevään mielenterveys- ja päihdetyöhön Heinolassa.

4. Keskustelua työryhmien tuomista ikäryhmittäisistä tarpeista ehkäisevään työhön ja tarpeisiin reagointi konkreettisin toimenpitein. Löytyykö yhteinen teema tai kehittämisen kohde? Tarpeiden pririsointi tai toimenpiteiden kohdentaminen? 

5. Ehkäisevän työn toimintasuunnitelma; tavoitteet, konkreettiset toimenpiteet, aikataulutus, seuranta ja arviointi.

6. Työryhmätyöskentelyn jatko.

7. Muut asiat

8. Seuraava yhteinen verkostotapaaminen on maanantaina 17.10.2011 klo 14-16. Sitä ennen puheenjohtajat kutsuvat ikäryhmittäiset työryhmät kokoon ryhmien tarpeiden mukaisesti ja työstävät konkreettisia toimenpiteitä ja asioita eteenpäin. 

 

Päätökset ja muut asiat:

1. Lyhytelokuvat  "Valinta" - Kun roolit kääntyvät ja lapsesta tuleekin aikuinen   ja "Äitille"- Kun roolit kääntyvät ja lapsesta tuleekin aikuinen - jaettavaksi eteenpäin ja levitykseen seuraavalla ingressillä höystettynä: Alkoholin käyttöä ei koskaan voi yksityistää perheissä. Vanhempien jaksaminen, alkoholin riskikulutus ja mielenterveyden ongelmat liittyvät usein yhteen heijastuen myös perheen lapsiin. Leikkaa päihteiden käyttöäsi, pidä huolta jaksamisestasi ja hyvinvoinnistasi. Pidä huolta lapsistasi.

Youtube-lyhytelokuvat löytyvät nimillänsä myös osoitteesta www.youtube.com.

 

2. Seutukoordinaattori Susanna Leimio-Reijosen esitys.

 

3. Työryhmistä esille nousevat asiat:

 • Lasten ja perheiden ryhmä: Varhainen puuttuminen, lapsen kuunteleminen, yhteistyön lisääminen varhaiskasvatus ja koulutoimeen, kiusaamisen ehkäiseminen osana mielenterveys- ja päihdehaittojen ehkäisyssä
 • Nuoret: Varhainen puuttuminen ja väliin tuleminen (esim. vk. 22 valvontatapahtuma ja kampanjoihin osallistuminen), koulujen kriisisuunnitelma, oppilashuollon ja yhteisötyön kehittäminen, terveiden elämäntapojen perusteleminen, läsnäolijoita nuorten arkeen ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen (mielenterveystyöntekijä/päihdetyöntekijä työpari), tukioppilastoiminnan (vertaistuki) elvyttäminen. Panostaminen harrastuksiin, tekemiseen ja pyrkimällä vaikuttamaan vanhempiin  yms. siirtymävaiheissa, kuten siirryttäessä ala-asteelta yläasteelle.
 • Työikäiset: Tapa- ja asennekasvatus, varhainen puuttuminen/puheeksi ottaminen --> mini-interventio käyttöön, palveluja oikein kanavoimalla ja toimintoja yhteen saattamalla syntyy säästöjä! (Riston esitys lisätään tähän)
 • Ikääntyneet: Prosessikuvaukset, puheeksi ottaminen ja varhainen puuttuminen, ehkäisevä työ kuuluu kaikille (omaiset, ystävät, hoitohenkilökunta, järjestöt jne.). Hyvinvointia tukevat kotikäynnit tulevaisuudessa.
 • Vierailijat: Alkoholin hinnan nostaminen. Tiedottaminen. Tapahtumat ilman ravintolapalveluita tai automaattista alkoholitarjoilua. Vaikuttaminen asenteisiin. Jatkossakin maksuttomia harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia nuorille. Yhteistä tekemistä---> sosiaalistaminen. Päihteettömyyden positiivisten kokemusten edelleen vahvistaminen.

 

Yhteisenä kehittämisajatuksena: Heinolan mielenterveys- ja päihdetyön strategian luominen yhteistyönä. Idean vieminen päättäjille hyväksyttäväksi ja luominen moniammatillisesti syksyn 2011 aikana osaksi kaupungin hyvinvointisuunnitelmaa. Työryhmille: Varhaiskasvatus- ja kouluyhteistyö, nuorten osallisuus, työikäisten asenteet ja puheeksiotto ikäihmisten parissa. 

 

4. Ryhmien puheenjohtajat kutsuvat ikäryhmittäiset työryhmät kokoon ja työstävät konkreettisia toimenpiteitä ja asioita eteenpäin. Puheenjohtajat ilmoittavat aluekoordinaattorille (Heli) ryhmien kokoontumisajankohdat, joihin aluekoordinaattori tulee mahdollisuuksien mukaan. 

 

5. Seuraava yhteinen verkostotapaaminen on maanantaina 17.10.2011 klo 14-16, paikka ilmoitetaan myöhemmin.

 


Työkokous 9.2.2011 klo 14-16, kaupungin valtuustosali, Valtuustotalo

 

Asiat:

1. Tervetuloa!

    Pikainen esittelykierros, kuulumiset

2. ZEF -kyselyn tuloksia ja seutuhankkeen tämän hetkiset kuulumiset (Susanna Leimio-Reijonen)

3. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kouluterveyskyselyn tuloksia (Heli Haapala ja Teija Ahvenainen))

4. Lastensuojelun tilanne Heinolassa. Päivitetyn lastensuojelun suunnitelman esittelyä (Riitta Torniainen)

5. Ryhmääntyminen:

a) kartoitetaan tämän hetkistä mielenterveys- ja päihdetyön tilaa ja pinnalla olevia ongelmia Heinolassa eri ikäryhmissä. Tiedot kootaan yhteen.

b) mitä ehkäisevää työtä eri ikäryhmissä tehdään tällä hetkellä (wikin taulukko) ja mitä konkreettisia suunnitelmia tälle vuodelle on jo tiedossa (seudullinen toimintasuunnitelma). Päätetään kuka vie tiedot ryhmistä wikin taulukkoon.

c) jatkotyöskentely alkaa ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi moniammatillissa työryhmissä. Päätetään ryhmälle puheenjohtaja.

6. Tapaamisen arviointi

7. Kokouksen päättäminen ja seuraavasta kokouksesta sopiminen.

 

Päätökset:

 • Kouluterveyskyselyn tulokset viedään oppilashuoltoryhmiin tiedoksi yläkouluille, lukioon ja ammatillsiin oppilaistoksiin (terveydenhoitaja)
 • Valittiin ryhmille puheenjohtajat
 • Valittiin ryhmille sihteerit >> vie ryhmän keräämät tiedot ja ryhmien muistiot (päätöksistä) tapaamisista wikiin
 • Ryhmä (lapsiperheet, nuoret, työikäiset ja ikääntyneet) sopi seuraavan tapaamisen (aika + paikka) >> kuukauden sisällä >> ilmoitus Helille, milloin ryhmä kokoontuu, koska Heli (tai Susanna Leimio-Reijonen) pyrkii pääsemään mukaan ryhmätapaamisiin
  • Ryhmissä aiheena mm. sovitaan ryhmien tapaamiskäytänteistä (kuinka usein ryhmä kokooontuu, mitä tavoitellaan jne.). Mitä konkreettisia suunnitelmia tälle vuodelle on jo tiedossa (seudullinen toimintasuunnitelma)ja mitä muita toimenpiteitä tarvitaan vuonna 2011 vrt. tuoreet kyselyt, tutkimukset ja tulokset. (Tarve >> Toiminta)

     Ryhmät:

 • Lapsiperheet: pj Riitta Torniainen ja siht. Susanna Luoto. Ryhmä kokoontuu 25.2 klo 12.30
 • Nuoret: pj Teija Ahvenainen ja siht. Tuula Ljunqkvist. Ryhmä kokoontuu ma 7.3 klo 14-16 Lapepa-yksikkö, Torikatu 13
 • Työikäiset: pj ? ja siht. Eliisa Ahokas. Ryhmä kokoontuu ma 18.4 klo 14-16 Summakabinetti Tk.
 • Ikääntyvät: pj Pirjo Peltomäki ja siht. Heli Laamanen. Ryhmä kokoontuu to 24.2 klo 14-16, Tk Peräkammari

 

 • Sovittiin Hei PETEn seuraava verkostotapaaminen (koko ryhmä) tiistaina 3.5. klo 14-16 [paikka] Heli ilmoittaa myöhemmin.

 

HUOM!Helin ehdotuksena on, että 3.5 tapaamiseen valmistellaan jokaisesta ryhmästä kannaotto/perusteltu puheenvuoro/tiedote/toimenpide-ehdotus ennalta ehkäisevään mielenterveys- ja päihdetyöhön, joka esitellään kokoukseen kutsuttaville Heinolan päätöksentekijöille, kaupungin johdolle, paikalliselle lehdistölle, yrittäjille jne?. Esiteltävä asia valmistellaan ryhmissä huomioiden ikäryhmittäiset tarpeet ja probleemat ja kustannukset Heinolassa (asialistalla 9.2 kohta 5a) ). Toivon, että keskustelette ehdotuksesta ryhmissä.

 

Muuta:

 • Kuinka muuttaa tapoja, tapakulttuuria? Yhteistyössä - myös nuorten kanssa...
  • ei ainakaan kieltämällä
  • pitäisi lähteä nuorista itsestä, omasta vapaasta halusta, sisältäpäin 
 • Peliriippuvuus ja sen hoito Päijät-Hämeessä: verkostokokous 23.3.2011 klo 9-12 Sosiaalialan osaamiskeskus Versossa, Lahdessa. VP 18.3.2011 susanna.leimio-reijonen[at]helsinki.fi
 • Ennakkotieto: PETE - ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö Päijät-Hämeessä -verkostoseminaari 13.5.2011 klo 9-14 Lahdessa 
 • Koulujen päättäjäisviikolla 22 tempaus yhteistyössä alkoholin vähittäismyyjien ja Aluehallintoviraston kanssa ravintoloissa, kaupoissa ja kouluissa. Lue lisää. 
 • Arviointia: tehotonta ajankäyttöä, nopeammin selvitykset ja enemmän aikaa ryhmätyölle, tila huono, päättäjiä mukaan - spsiaali- ja terveysltk,  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.