| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

ola 2015

Page history last edited by Susanna Leimio 4 years, 11 months ago

Pete-kokous 7.10.2015 klo 14:00

Orimattilan terveysasema

 

Paikalla:

Susanna Leimio Verso Phsotey, Johanna Vesamäki Orimattilan seurakunta, Kirsti Torila Orimattilan seurakunta, Päivi Takala Orimattila terveydenhoitaja Phsotey, Leena Kapanen Pukkilan kunta työllistämispalvelut, Piritta Ahl Pukkilan nuoriso -ja liikuntapalvelut, Iiro Soikkeli Pukkilan etsivät nuorisopalvelut, Tero Rönkkö Hämeenpoliisilaitos, Outi Niemitalo MML Orimattilan yhdistys ry, Anne-Maarit Miikkulainen Phsotey Sarastus, Arja Lappalainen Phsotey lapsiperheiden sosiaalityö, Milja Kuutsa Orimattila koulukuraattori Phsotey.

 

Asiat: 

Aluksi käyty esittely ja kuulumiskierros läpi mukana olevien kesken.

 

1. Kokemuskirjastoon liittyviä asioita käyty läpi.

Kokemuskirjasto järjestetään Orimattilan kirjastolla tiistaina 17.11.2015 klo 14.00 – 18.00. Kokemuskirjasto sijoittuu valtakunnalliseen ehkäisevän päihdetyönviikkoon.

Sovittuja asioita

Päivi on laittanut alustavan kyselyn halukkuuudesta uudestaan osallistua kokemuskirjana olemiseen edellisen vuoden kirjoina olleille. Kokemuskirjoja on ilmottautunut viimevuodesta kolme, lisäksi mukaan pyydetään vielä kolme uutta kirjaa.

 

Kirjojen mukaan pyytämisestä ja koulutuksesta sekä muista järjestelyistä vastaavat Päivi ja Milja. Susanna on päivittänyt verkosto Vikiin kaikki pohjat joita on edellisinä vuosinä käytetty. Sovitusti pohjia käytettään ja mainostaminen lähtee liikkeelle niiden pohjalta. Erilliset mainospuffit tehdään edellisten vuosien pohjalle ja jakelu hoidetaan yhdessä. Susanna tekee Lahden radioon että paikallislehdistölle tiedotteen.

 

Päivi ja Milja ovat menossa Lahteen kokemuskirjastokoulutukseen 11.11.2015 klo 14-16.00.

Toinen kokemuskirjaston koulutus on Lahdessa 10.11 klo 9.00-12.00.

Orimattilassa kirjastoon osallistuville kokemuskirjoille järjestetään yhteinen tapaaminen 28.10 klo 14.00 neuvolalla Kirvuntie 2b.ssä Päivin ja Miljan toimesta. Tapaamisen aikana on kirjojen kanssa käydään yleisiä ohjeistuksia sekä tehdään yhdessä kirjaesittelyt valmiiksi. Kirjastolle esittelyt ja mainokset toimitetaan viikkoa ennen varsinaista kokemuskirjastopäivää.

 

Päivi ja Anne-Maarit käyneet Orimattilan kirjastolla sopimassa järjestelyistä kokemuskirjaston osalta. Kokemuskirjastonhoitajiksi ilmottautunut Päivin ja Miljan lisäksi Sarastuksesta kolme työntekijää sekä loppuillaksi mukaan ilmottautunut Arja ja Kirsti. Pukkilan väki vielä tarkistaa pääsyä Orimatttilaan paikalle. Milja on Orimattilan nuorisopalveluihin yhteydessä vielä osallistumisen sekä Orimattilan nuorisopalveluihin tutustumisen merkeissä.

 

Lahdessa kokemuskirjasto järjestetään 19.11.2015. Sovittu että myös Lhden kokemuskirjastoa markkinoidaan Orimattila-Pukkila alueella.

 

2.Ehkäisevä työn muuttuvaa lainsäädäntöä käyty läpi Susanna Leimion esittelemänä ja mietitty miten tämä pitää ottaa PETE toiminnassa huomioon. 

Sovittu että jokainen voi ottaa uuden lain esille omissa yksiköissään. Milja laittaa sähköpostitse pöytäkirjan kaikille verkostossa mukana oleville ja jokainen voi laittaa eteenpäin lakiosaa omissa toimipaikoissaan kieroon. 

 

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 

Julkinen valta huolehtii tämän lain mukaisesti alkoholin, tupakan, huumausaineiden ja muiden päihtymiseen

käytettävien aineiden sekä rahapelaamisen aiheuttamien haittojen ehkäisystä yhteistyössä yleishyödyllisten yhteisöjen

kanssa. 

2 § 

Tässä laissa tarkoitetaan: 

1) päihteellä alkoholipitoisia aineita, huumausaineita sekä päihtymiseen käytettäviä lääkkeitä ja muita aineita; 

2) ehkäisevällä päihdetyöllä toimintaa, jolla vähennetään päihteiden käyttöä ja päihteiden käytöstä aiheutuvia

terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja. 

Mitä tässä laissa säädetään päihteistä, koskee myös tupakkatuotteita ja rahapelaamista. 

3 § 

Ehkäisevän päihdetyön on perustuttava päihteiden käytön ja siitä aiheutuvien haittojen seurantaan, käytettävissä olevaan

tieteelliseen näyttöön ja hyviin käytäntöihin. 

Ehkäisevässä päihdetyössä tulee kiinnittää huomiota myös muille kuin päihteiden käyttäjille aiheutuviin haittoihin. 

4 § 

Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kehittää ja ohjaa eh käisevää päihdetyötä koko

maassa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. 

Aluehallintovirastot ohjaavat toimialueensa ehkäisevää päihdetyötä, suunnittelevat ja kehittävät sitä yhteistyössä

muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa sekä tukevat toimialueensa kuntia ehkäisevän päihdetyön toteuttamisessa ja

kehittämisessä. 

5 § 

Kunta huolehtii ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista alueellaan ja nimeää ehkäisevän päihdetyön

tehtävistä vastaavan toimielimen. 

Toimielimen tehtävänä on: 

1) huolehtia kunnan päihdeolojen seurannasta ja niitä koskevasta tiedotuksesta; 

2) huolehtia siitä, että päihdehaittoja ja niiden vähentämistä koskevaa tietoa tarjotaan yksityisille henkilöille ja koko

väestölle; 

3) lisätä ja tukea päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamista kaikissa kunnan tehtävissä; 

4) esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toimia kunnan hallinnossa, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa,

sivistys-, liikunta- ja nuorisotoimessa sekä elinkeinotoimessa; 

5) huolehtia siitä, että 4 kohdassa tarkoitetut kunnan toimet sovitetaan yhteen poliisin, alkoholilain (1143/1994) ja

tupakkalain (693/1976) noudattamisen valvonnan, elinkeinoelämän ja erityisesti ehkäisevään päihdetyöhön

osallistuvien yleishyödyllisten yhteisöjen ehkäisevään päihdetyöhön kuuluvien ja sitä tukevien toimien kanssa. 

Kunnan ehkäisevään päihdetyöhön sovelletaan lisäksi, mitä terveydenhuoltolain (1326/2010) 11 ja 12 §:ssä säädetään

terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä sitä koskevasta suunnittelusta ja raportoinnista. 

6 § 

Kunnan tulee ehkäisevän päihdetyön yhteydessä edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia

päihteiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi viranomaisyhteistyöllä, viranomaisille annettavilla lausunnoilla sekä

kunnan omilla toimilla. 

7 § 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2015. 

Tällä lailla kumotaan raittiustyölaki (828/1982). 

HE 339/2014

StVM 53/2014

EV 365/2014 Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015 

Tasavallan Presidentti Peruspalveluministeri

SAULI NIINISTÖ Susanna Huovinen

 

3. Syksyn koulutustarjonta sekä linkit

Kaikilla Peteläisillä on mahdollisuus kirjautua verkostowikialustalle jossa on paljon ajankohtaista ennaltaehkäisevään työhön liittyvää aineistoa sekä linkkejä mm. tuleviin koulutuksiin.

 

Ehkäisevän päihdetyön verkosto

http://www.ehyt.fi/fi/koordinaatio/ehkaisevan_paihdetyon_verkosto

Ehkäisevän päihdetyön verkoston uutiskirje

http://ehyt.mail-pv.fi/a/s/39807373-7de1c7b233092587f77161c24e135e54/920384

 

Ehkäisevän päihdetyön viikko > Mitä toimintaa viikolle

http://www.ehyt.fi/fi/koordinaatio/ehkaisevan_paihdetyon_viikko/mita_toimintaa_viikolle

Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään marraskuussa

Viikolla 45 eli 2.-8.11. nostetaan esille ehkäisevää päihdetyötä. Viikon aikana eri puolella Suomea järjestetään tapahtumia, jotka liittyvät viikon teemaan "Onni on katsojan silmässä". Myös Alkoholiohjelma on viikossa mukana!

Materiaalia viikolle EHYT ry:n sivulla

 

Ehkäisevän päihdetyön materiaalia

http://www.ehyt.fi/fi/koordinaatio/ehkaisevan_paihdetyon_viikko/juliste_muu_materiaali_ja_logot/ept-viikon_koulumateriaali

 

Verkko-Pakka ehkäisevään päihdetyöhön

Pakka-toimintamalli on suomalainen tutkittu sovellus päihdehaittoja ehkäisevälle paikalliselle työlle. Pakka-toimintamallissa painopiste on alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuuteen puuttumisessa.

 

Paikalliseen ehkäisevään päihdetyöhön saadaan uutta vaikuttavuutta kun kysynnän ehkäisyä käyttäviä menetelmiä, valistusta ja koulutusta täydennetään saatavuuden ehkäisyllä.

https://www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/ehkaiseva-paihdetyo/ehkaisevan-paihdetyon-menetelmat/verkko-pakka-ehkaisevaan-paihdetyohon

 

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä astuu voimaan

Uuden lain tavoitteena on ehkäistä ja vähentää alkoholista, huumausaineista, tupakakatuotteista ja rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja entistä tehokkaammin. Samalla vähennetään terveyseroja. Laki tulee voimaan 1.12.2015.

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150523

 

Alkoholilain kokonaisuudistus käynnistyy

Sosiaali- ja terveysministeriössä käynnistetään alkoholilain kokonaisuudistus. Lain päivittämistä tarvitaan alkoholin aiheuttamien kansanterveydellisten haittojen ehkäisemiseksi sekä turhan sääntelyn keventämiseksi. Säännökset voisivat tulla voimaan vuoden 2017

http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/alkoholilainsaadannon-kokonaisuudistus-liikkeelle

 

Tupakkalain valmistelu etenee

Tupakkalakia uudistetaan parhaillaan. Lain lausuntokierros päättyi syyskuun lopulla. Uuden lain on tarkoitus astua voimaan keväällä 2016.

http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tuoko-tupakkalaki-muutoksia-omalla-parvekkeella-tupakointiin-

 

Työikäisten alkoholiongelmien ennaltaehkäisy kannattaa

http://www.julkari.fi/handle/10024/126945

 

Työmarkkinakeskusjärjestöjen päihdesuositus

http://ek.fi/ajankohtaista/2015/06/04/paivitetyt-paihdesuositukset-julki/

 

Nuoret ja nuuskaaminen: yhtenäinen linja ehkäisemiseksi puuttuu oppilaitoksista

Lue lisää THL:n tiedotteesta

Tutustu raporttiin Julkarissa

 

EHYT ry:n Arpa-projekti ehkäisee rahapelihaittoja

Lue Arpa-projektista kertova kirjoitus

 

Uutisotsikoita

Alkoholin matkustajatuonti vähenee edelleen (THL 6.10.2015)

Sekä savukkeiden että nuuskan matkustajatuonti kasvoi (Valvira 29.9.2015)

Nuoret haluavat vanhemmilta tukea ja luottamusta alkoholiasioissa – vaikka eivät kerro kaikkea (THL 7.9.2015)

Joka viides suomalainen on kokeillut huumeita (THL 4.9.2015)

Suomessa Pohjoismaiden suurin tapaturmakuolleisuus (THL 23.6.2015)

Tavoite nuorten tupakoinnin vähentämiseksi saavutettiin – myös nuorten juominen vähenee (STM 30.6.2015)

THL:n katsaus sähkösavukkeista: pitkäaikaisvaikutuksia ei tunneta, teho lopettamisessa heikohko (THL 17.6.2015)

Hyvät menettelytavat terveydenhuollon huumetestaukseen (Valvira 17.6.2015)

 

 


Pete-kokous 2.9.2015

 

Paikalla: Seppo Koivisto Sarastus, Johanna Vesamäki Orimattilan seurakunta, Päivi Takala Orimattila terveydenhoitaja Phsotey Aava, Leena Kapanen Pukkila.

 

Muistio >>> klikkaa tästä

 


Pete-kokous 3.3.2015, Orimattilan terveysaseman iso kokoustila

 

Paikalla: Seppo Koivisto Sarastus, Piritta Ahl Pukkilan nuorisopalvelut, Iiro Soikkeli Pukkilan nuorisopalvelut, Outi Niemitalo MLL, Kirsi Kosola Orimattilan seurakunta, Matti Ylinen Orimattilan seurakunta, Johanna Vesamäki Orimattilan seurakunta, Päivi Takala terveydenhoitaja Salpaus, Tero Rönkkö poliisi Päijät-Hämeen Ankkuri-tiimi

 

 

 1. Yhteyttä yksinäisyyden ehkäisyyn tapahtuma järjestettiin Orimattilassa 14.2.2015

 

 • Tapahtuma toteutettiin seurakunnan Annin kammarilla tarkoituksena järjestää kohtaamispaikka kuuman mehun, keskustelun ja korttien kirjoittamisen merkeissä

 

 • Petestä paikalla olivat Päivi Takala, Johanna Vesamäki sekä Anne-Maarit Miikkulainen

 

 • Orimattilalaisten päiväkotien lapset askartelivat kortit ja seurakunta maksoi postimaksut

 

 • Paikalla kävi 14 henkeä, myös poliisi oli keskustelemssa Orimattilalaisten kanssa, tapahtuma oli lämminhenkinen

 

 • Opiksi opittua: Markkinointi tulee aloittaa aikaisemmin ja sitä täytyy kehittää, ajankohtana joku toinen päivi voisi olla parempi sillä ystävänpäivänä oli paljon muitakin tapahtumia

 

 

 1. Kuulumisia ja suunnitelmia kentältä

 

 • 25.4. Orimattilan seurakunta järjestää vähävaraisten perheiden ruokapäivän. Tapahtuma on tarkoitettu nimen omaa vähävaraisille, mutta ketään ei käännytetä ovelta. MLL lupaa tuoda paikalle kirpputoripäivistä yli jääneitä lasten vaatteita lahjoitettavaksi perheille. Tapahtuman järjestämisestä vastaa Leena Savolainen.

 

 • MLL:n ohjelmaa: Terho-kerho toimii kaiken ikäisten kohtaamispaikkana parillisten viikkojen torstaisin klo 17:30-19 , perhekahviloissa keskiviikkoaamuisin käy paljon kotiäitejä lastensa kanssa, keskeisen sijainnin vuoksi paikka on löydetty hyvin. Keskiviikko-iltapäivissä on alkamassa kielikylvyt 3-12 vuotiaille lapsille ikäryhmissä järjestäjänä speaking out Oy

 

 • Pukkilassa järjestetään kevään päättäjäiset koulujen loppuessa. Pohdittu selvin päin kesään-teeman yhdistämistä tapahtumaan ja toimitetaan tapahtumaan mahdollisuuksien mukaan materiaalia jaettavaksi/esille.

 

 • Pukkilassa järjestetään myös kuutamo-tapahtuma lauantaina 29.8. Tapahtuma on tarkoitettu koko perheelle ja myös tähän tapahtumaan voisi liittää ehkäisevän työn sanomaa.

 

 1. Orimattilan Peten kevään suunnitelmia

 

 • Pete-palaveri 6.5. klo 14 Orimattilan terveysaseman isossa kokoustilassa, paikalla Tero Rönkkö kertomassa Ankkuri-toiminnasta sekä erityisesti huumausaineista. Kutsutaan Orimattilan pete-verkoston lisäksi myös lastensuojelun, nuorisotoimien sekä koulukuraattoreiden edustajat Orimattilasta, Pukkilasta ja Myrskylästä

 

 • Orimattilassa järjestetään Must-tapahtuma 23.5.lauantaina, kyseessä on päihteetön tapahtuma nuorille ja koko perheelle. Tapahtuman järjestää kaupungin nuorisotoimi. Tapahtumaan on haettu vapaa-ehtoisia tekijöitä, laitetaan sähköpostia (Jenni) ja pohditaan kuinka pete voisi olla mukana

 

 • syksyn ensimmäinen pete-kokous 2.9.2015 klo14 (kokemuskirjaston suunnittelua ja syksyn pohdintaa, paikkana terveysaseman iso kokoustila)

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.